Kako izgleda mts račun za kućni Internet?

Pogledajte detaljan prikaz mts računa po uslugama:

Prednja strana

U gornjem desnom uglu računa, uvek su prikazane četiri ikonice. Znakom obeležene su usluge na koje se račun odnosi.

Legenda

 1. Podaci o korisniku usluge i adresi za dostavu računa
 2. Obračunski period za koji je račun izdat.
 3. Ukupno zaduženje za obračunski period: Naknada- mesečna naknada za pristup internetu; Ostale usluge i naknade - ukoliko je na računu prikazana ova stavka, ona se odnosi na ukupno zaduženje po osnovu jednokratnih i dodatnih usluga*
  Zatezna kamata - odnosi se na obračun kamate u ovom obračunskom periodu, a za kašnjenje u plaćanju prethodnih računa
 4. Stavka se odnosi na prethodno dugovanje na dan izdavanja računa. Ukoliko korisnik ima prethodnih dugovanja, prikazuje se iznos dugovanja koji ne uključuje utužena potraživanja.
 5. Ukupno fakturisano - predstavlja ukupan iznos zaduženja sa porezom za navedeni obračunski period
  Ukupno za plaćanje - ukupan iznos koji korisnik plaća po dostavljenom računu
 6. Nalog za plaćanje - predstavlja instrukciju za plaćanje fakturisanog iznosa za navedeni obračunski period

* Jednokratne i dodatne usluge obuhvataju sledeće usluge: identifikacija pozivajućeg pretplatnika, zasnivanje korisničkog odnosa za uslugu mts TV, zasnivanje korisničkog odnosa za ADSL uslugu, takse za montažu i instalaciju opreme, pripejd dopune, naknade za dodatne mts TV pakete, naknade za uslugu snimanje sadržaja, proizvodi, taksa za ponovno uključenje, naknade za dodatni STB uređaj, dostava listinga sa specifikacijom odlaznih poziva, seoba Internet priključka, naknada za STB nakon isteka ugovornog roka, naknada za modem nakon isteka ugovornog roka, naknada za korisničku opremu i sl. 

Zadnja strana

Legenda

Poleđina računa sadrži specifikaciju troškova koji čine ukupno zaduženje za navedeni obračunski period.

 1. Stavka se odnosi na osnovnu mesečnu naknadu za korišćenje usluge pristupa Internetu.
 2. Stavka se odnosi na zaduženje po osnovu sofverske licence za korišćenje interneta na personalnom računaru, kupljenu uz pristup internetu na personalnom računaru, ili na ostale usluge i naknade kao što je zasnivanje korisničkog odnosa, seoba Internet priključka i sl.
 3. Prostor predviđen za dodatne informacije o mts uslugama i novim promocijama i kampanjama. 

Napomene
Na oglednom primerku računa podaci su provizorni i služe u svrhu pojašnjenja i boljeg razumevanja pojedinih stavki računa

Brzo i jednostavno platite mts račun

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail