Kako izgleda mts račun za usluge mobilne telefonije?

Pogledajte detaljan prikaz mts računa po uslugama:

Prednja strana

U gornjem desnom uglu računa, uvek su prikazane četiri ikonice. Znakom obeležene su usluge na koje se račun odnosi.

Legenda

 1. Podaci o korisniku usluge i adresi za dostavu računa
 2. Obračunski period za koji je račun izdat.
 3. Ukupno zaduženje za obračunski period: Naknada- mesečna naknada za sve postpejd linije; Saobraćaj- ostvareni saobraćaj na svim postpejd linijama; Ostale usluge i naknade - ukupno zaduženje po osnovu jednokratnih i dodatnih usluga* 
  Zatezna kamata - se odnosi na obračun kamate u ovom obračunskom periodu, a za kašnjenje u plaćanju prethodnih računa
  Stavke Uređaji i usluge i Uređaji i usluge na rate - se odnose na ukupno zaduženje po osnovu uređaja za koje je izvršen promet u ovom obračunskom periodu. Stavka Plaćanje na rate, predstavlja iznos rate za kupljeni uređaj obračunat u ovom obračunskom periodu.
  U ovom delu računa može biti prikazana i stavka Naplata u ime i za račun drugog koja se odnosi na komercijalne servise: telefonsko glasanje, nagradne igre i sl.
 4. Stavka se odnosi na prethodno dugovanje na dan izdavanja računa. Ukoliko korisnik ima prethodnih dugovanja, prikazuje se iznos dugovanja koji ne uključuje utužena potraživanja.
 5. Ukupno fakturisano - predstavlja ukupan iznos zaduženja sa porezom za navedeni obračunski period
  Ukupno za plaćanje - ukupan iznos koji korisnik plaća po dostavljenom računu
 6. Nalog za plaćanje - predstavlja instrukciju za plaćanje fakturisanog iznosa za navedeni obračunski period

* Jednokratne i dodatne usluge obuhvataju sledeće usluge: ostale naknade po osnovu tarifnih dodataka za korišćene tarifne profile, kao i jednokratne naknade za te dodatke. Takođe može da obuhvati i razgovore sa operaterom, naknadu za promenu tarifnog profila, ponovno uključenje i sl.

Zadnja strana

Legenda

Poleđina računa sadrži specifikaciju troškova koji čine ukupno zaduženje za navedeni obračunski period.

 1. Stavka se odnosi na postpejd mobilne linije i sadrži podatak o mesečnoj naknadi za jednu ili više postpejd linija u skladu sa pripadajućim tarifnim profilima.
 2. Stavka se odnosi na prikaz potrošnje po vrsti saobraćaja: u okviru grupe, domaći u okviru mts mreže, domaći van mts mreže, međunarodni saobraćaj i saobraćaj ostvaren u romingu.
  Tu se ubrajaju i zaduženja za poruke u domaćem i međunarodnom saobraćaju, multimedijalne poruke i prenos podataka. 
 3. Specifikacija se odnosi na ostale naknade po osnovu tarifnih dodataka za korišćene tarifne profile, kao i jednokratne naknade za te dodatke. Takođe može da obuhvati i razgovore sa operaterom, naknadu za promenu tarifnog profila, ponovno uključenje, komercijalne servise: telefonsko glasanje, nagradne igre i sl. 
 4. Ove stavke obuhvataju prikaz zaduženja sa pripadajućim porezom uz dodatni prikaz rate za kupljeni uređaj obračunat u ovom obračunskom periodu. 
 5. Prostor predviđen za dodatne informacije o mts uslugama i novim promocijama i kampanjama.  

Napomene
Na oglednom primerku računa podaci su provizorni i služe u svrhu pojašnjenja i boljeg razumevanja pojedinih stavki računa.

Brzo i jednostavno platite mts račun

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail