Obaveštenje o naknadi povodom kašnjenja prenosa broja

Obaveštavamo korisnike da od 01. avgusta 2023. godine počinje primena Pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih telekomunikacionih mreža i Pravilnika o prenosivosti za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji.

U skladu sa Odredbama Pravilnika i Opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj mobilnoj i fiksnoj mreži, u slučaju da dođe do nepredviđenog kašnjenja u postupku prenosa fiksnog ili mobilnog broja, propisano je da korisnik stiče pravo na naknadu.
Ukoliko je do kašnjenja prenosa došlo krivicom Telekoma Srbija, bez obzira da li je Telekom primalac ili davalac usluge, isplata naknade vršiće se po podnetom zahtevu korisnika na dati račun, uvećanjem kredita ili umanjenjem mesečnog računa. Naknada se isplaćuje po broju za svaki dan kašnjenja u iznosu od 50,00 dinara.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.