Kako izgleda mts račun za fiksni telefon?

Pogledajte detaljan prikaz mts računa po uslugama:

Prednja strana

U gornjem desnom uglu računa, uvek su prikazane četiri ikonice. Znakom obeležene su usluge na koje se račun odnosi.

Legenda

 1. Podaci o korisniku usluge i adresi za dostavu računa
 2. Obračunski period za koji je račun izdat.
 3. Ukupno zaduženje za obračunski period: Naknada- mesečne naknade za sve fiksne linije; Saobraćaj- ostvareni saobraćaja na svim fiksnim linijama; Ostale usluge i naknade - ukupno zaduženje po osnovu jednokratnih i dodatnih usluga* 
  U ovom delu računa može biti prikazana i stavka Naplata u ime i za račun drugog koja se odnosi komercijalne servise: telefonsko glasanje, nagradne igre i sl. 
 4. Stavka se odnosi na prethodno dugovanje na dan izdavanja računa. Ukoliko korisnik ima prethodnih dugovanja, prikazuje se iznos dugovanja koji ne uključuje utužena potraživanja. 
 5. Ukupno fakturisano - predstavlja ukupan iznos zaduženja sa porezom za navedeni obračunski period.
  Ukupno za plaćanje - ukupan iznos koji korisnik plaća po dostavljenom računu. 

* Jednokratne i dodatne usluge obuhvataju sledeće usluge: identifikacija pozivajućeg pretplatnika, zasnivanje korisničkog odnosa za uslugu mts TV, zasnivanje korisničkog odnosa za ADSL uslugu, takse za montažu i instalaciju opreme, prepaid dopune, naknade za dodatne mts TV pakete, naknade za uslugu snimanje sadržaja, proizvodi, taksa za ponovno uključenje, naknade za dodatni STB uređaj, dostava listinga sa specifikacijom odlaznih poziva, seoba Internet priključka, naknada za STB nakon isteka ugovornog roka, naknada za modem nakon isteka ugovornog roka, naknada za korisničku opremu i sl.

Zadnja strana

Legenda

Poleđina računa sadrži specifikaciju troškova koji čine ukupno zaduženje za navedeni obračunski period.

 1. Stavka prikazuje mesečnu naknadu za navedeni fiksni telefonski priključak
 2. Stavka sadrži specifikaciju potrošnje za jednu ili više fiksnih telefonskih linija po:
  vrsti saobraćaja: domaći prema fiksnim mrežama, domaći prema mobilnim mrežama i međunarodni saobraćaj,a može da sadrži i pozive ka govornim automatima i besplatnim brojevima i pozive za razgovore sa operaterom,
  korišćenom komercijalnom servisu: telefonsko glasanje, mParking, nagradne igre i sl.
 3. Stavka sadrži specifikaciju potrošnje po osnovu ostalih usluga i/ili naknada kao što su dodatne usluge u fiksnoj telefoniji, identifikacija pozivajućeg korisnika, pozivanje kontakt centra, taksa za seobu, ponovno uključenje isključenog telefona, i sl. (navedeno u okviru legende na prednjoj strani računa)

Napomene
Na oglednom primerku računa podaci su provizorni i služe u svrhu pojašnjenja i boljeg razumevanja pojedinih stavki računa.

Brzo i jednostavno platite mts račun

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail