Kako se dobija potvrda o vlasništvu nad akcijama?

Potvrdu o vlasništvu nad akcijama „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, građani-nosioci prava, zaposleni i bivši zaposleni mogu dobiti, nakon zaključivanja ugovora o otvaranju vlasničkog računa sa brokerskom kućom ili ovlašćenom bankom, članom Centralnog registra hartija od vrednosti.
Potvrda služi kao dokaz o posedovanju odgovarajućeg broja akcija „Telekom Srbija“ a.d. Beograd.