Ko može biti akcionar?

Akcionar je, u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima, prema članu 249. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisan u CRHoV, a dan upisa u CRHoV jeste dan sticanja akcije. Stavom 2. istog člana Zakona, CRHoV je dužan da akcionaru, na njegov zahtev, najkasnije narednog radnog dana od dana podnošenja zahteva, u skladu sa pravilima poslovanja CRHoV, izda potvrdu o akcijama čiji je on zakoniti imalac, sa svim podacima u vezi sa tim akcijama o kojima CRHoV vodi evidenciju.

Kada je reč o akcijama „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, akcionari su, pored Republike Srbije i „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, građani koji su, saglasno Odluci o prenosu akcija bez naknade građanima – nosiocima prava i zaposlenima i bivšim zaposlenima Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd („Službeni glasnik RS“, broj 41/2012) ostvarili pravo na po 31 akciju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, kao i zaposleni i bivši zaposleni.