Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Uslovi korišćenja aplikacije „mts Smart Home“ Telekoma Srbija

Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, (u daljem tekstu: Telekom Srbija) ovim Uslovima korišćenja aplikacije „mts Smart Home“ (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) utvrđuje uslove pristupa i korišćenja aplikacije „mts SmartHome“ (u daljem tekstu: Aplikacija). Prilikom preuzimanja Aplikacije, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i prihvata njihovu primenu prilikom korišćenja Aplikacije.

Pristup Aplikaciji je omogućen svim korisnicima, privatnim licima (u daljem tekstu: Korisnici), koji su sa Telekomom Srbija zaključili Ugovor o korišćenju usluge Smart Home.

Pomoću Aplikacije moguće je:
• dodavati i brisati uređaje na kojima korisnik koristi uslugu Smart Home (pametna utičnica, pametna sijalica, senzor temperature i vlažnosti, senzor vrata i prozora itd.);
• podesiti imena za senzore;
• grupisati uređaje po lokacijama i prostorijama;
• proveriti vrednosti senzora;
• uključiti/isključiti sve pametne uređaje (koji imaju tu mogućnost);
• podešavati boju i intenzitet svetla pametne sijalice;
• očitavati potrošnju električne energije uređaja konektovanih na SmartHome sistem, a u okviru usluge Smart Home;
• podesiti notifikacije;
• napraviti scenarija kombinacija kontrole više uređaja u zavisnosti od zadatog kriterijuma.

I PRIJAVA NA APLIKACIJU
Prijavom na Aplikaciju vrši se aktivacija usluge SmarHome (u daljem tekstu: Usluga). Korisnik prilikom prve prijave na Aplikaciju unosi sledeće podatke:
• svoju e-mail adresu koja je navedena u Ugovoru o korišćenju Usluge;
• lozinku za pristup inicijalno dostavljenu od strane Telekoma Srbija prilikom zaključenja Ugovora o korišćenju Usluge
• novu lozinku za pristup koju je obavezan da samostalno kreira.

Nakon unošenja navedenih podataka, Aplikacija je aktivina za Korisnika.

U slučaju da Korisnik prilikom prvog prijavljivanja na Aplikaciju ne izmeni lozinku za pristup koju mu je Telekom Srbija inicijalno dostavio, tj. ne kreira novu lozinku za pristup u skladu sa alinejom 3. stava 1. ovog odeljka, Telekom Srbija ne odgovara za bilo kakvu štetu, nastalu neovlašćenim korišćenjem inicijalno dostavljenih parametara za pristup Aplikaciji.

Korisnik se obavezuje da parametre za pristup Aplikaciji čuva u strogoj tajnosti i odgovoran je za njihovo korišćenje i čuvanje. Korisnik se obavezuje da će preduzeti sigurnosne mere u cilju očuvanja tajnosti podataka. U slučaju gubitka parametara za pristup Aplikaciji, ili njihovog otkrivanja trećim neovlašćenim licima, Korisnik je dužan da o tome bez odlaganja obavesti Telekom Srbija, u protivnom Telekom Srbija nije odgovoran za bilo kakvu štetu, nastalu neovlašćenim korišćenjem parametara za pristup Aplikaciji.

II USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJE

1. Aplikacija se može koristiti od strane Korisnika samo na mobilnim uređajima i tabletima sa Android i iOS operativnim sistemom.

2. Telekom Srbija zadržava sva prava u vezi Aplikacijom, ne ograničavajući ih samo na prava korišćenja imena Aplikacije, bilo koja autorska i srodna prava, odnosno prava intelektualne svojine.

3. Korisniku se garantuje samo pravo korišćenja Aplikacije, a u svrhu korišćenja Usluge, što podrazumeva korišćenje ograničene, neisključive, neprenosive, besplatne licence za preuzimanje i instaliranje Aplikacije, kao i pristup Aplikaciji, i to samo i isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu u skladu sa Uslovima korišćenja.

4. Korisnik nema pravo da ustupi, založi, proda, sublicencira ili na drugi način prenese prava korišćenja Aplikacije definisana tačkom 3. ovog odeljka Uslova korišćenja i garantovana Uslovima korišćenja bilo kom trećem licu.

5. Bilo koja druga prava, izuzev prava korišćenja Aplikacije koja su eksplicitno data Korisniku u skladu sa tačkom 3. ovog odeljka Uslova korišćenja, pripadaju Telekomu Srbija.

6. Korisnik nema pravo da preduzme bilo kakvu aktivnost koja mu nije omogućena Uslovima korišćenja, kao što je, ali ne ograničavajući se na:
a. kopiranje, reprodukovanje, izmenu Aplikacije, ili na bilo koji drugi način kreiran derivativni rad Aplikacije ili reversni inženjering, raščlanjivanje, dekompilaciju i slično;
b. izmenu i/ili uklanjanje bilo koje identifikacije, autorskog prava, žiga ili vlasničkih oznaka Telekoma Srbija i/ili Aplikacije;
c. izvoz i/ili re-izvoz Aplikacije, direktno ili indirektno, koji je u suprotnosti sa bilo kojim pozitivno pravnim propisom.

7. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje Aplikacije, ili za bilo koju upotrebu Aplikacije preko sopstvenog naloga.

8. Pri korišćenju Aplikacije, izričito je zabranjeno sledeće:
a. bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
b. prenos malicioznog ili neovlašćenog softvera;
c. imitacija ili lažno predstavljanje Korisnika na bilo koji način;
d. bilo koja aktivnost koja može ometati ili prekinuti rad Aplikacije;
e. činjenje bilo koje slične radnje kao gore pomenute koja je zabranjena u skladu sa važećim propisima.

9. Da bi Korisnik mogao da koristi Uslugu, potrebno da prilikom pokretanja i korišćenja Aplikacije izvrši prijavu na istu prema opisu u delu Prijava na aplikaciju.

10. Telekom Srbija će Korisniku automatski obezbediti sve nove verzije, poboljšanja i unapređenja Aplikacije. Telekom Srbija u skladu sa svojom poslovnom politikom zadržava pravo da promeni i/ili trajno ili privremeno ukine korišćenje Aplikacije (ili bilo kog njenog dela), uz prethodno obaveštavanje Korisnika.

11. Ukoliko Korisnik želi trajno da ukloni Aplikaciju, neophodno je da izvrši brisanje/deinstalaciju iste sa mobilnog uređaja.

III ZAŠTITA PODATAKA

1. Korisnik je isključivo odgovoran i za unos tačnih podataka prilikom korišćenja Aplikacije.
2. Korisničkim ugovorom je regulisano postupanje sa podacima o ličnosti, uključujući podatke koji se unose u aplikaciju.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

1. Korisnik je izričito saglasan da u meri dozvoljenoj pozitivno pravnim propisima, Telekom Srbija nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koje nastaju u vezi sa preuzimanjem , instalacijom ili korišćenjem Aplikacije od strane Korisnika, uključujući bez ograničenja, gubitak ili odgovornost koja nastaje ili proizilazi iz ili u vezi sa:

• sukobom softvera, u vezi sa softverom Aplikacije;
• povredom prava trećih lica od strane Korisnika;
• defektima ili virusima u softveru ili sadržaju, kao i distribuciji defekata ili virusa kroz softver, a koji su posledica pristupanja Korisnika;
• upotrebom ili zloupotrebom ličnog uređaja Korisnika ili softverskih aplikacija koje su na uređaju Korisnika; ili
• neispravno funkcionisanje Aplikacije, na koje Telekom Srbija ne može da utiče.

2. Korisnik se obavezuje da Aplikaciju neće koristiti na način suprotan Uslovima korišćenja, ili na način koji bi mogao da ugrozi njenu pravu svrhu i ispravno funkcionisanje. Korisnik je saglasan da Telekom Srbija zadržava pravo da mu u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštavanja onemogući korišćenje Aplikacije ukoliko otkrije da se Aplikacija koristi na način koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja ili se ista koristi na način koji bi mogao da ugrozi njenu pravu svrhu i ispravno funkcionisanje, kao i funkcionisanje mreže Telekoma Srbija. Telekom Srbija nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane usled ukidanja prava na korišćenja Aplikacije u skladu sa ovim stavom.

3. Za bilo kakve dodatne informacije, zahteve, sva pitanja i nedoumice u vezi sa korišćenjem Aplikacije korisnik se može obratiti kontakt centru Telekoma Srbija na broj 0800/100 100 ili slanjem elektronske pošte na adresu mtsinfo@telekom.rs .

4. U slučaju da se bilo koja odredba Uslova korišćenja od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi Uslova korišćenja će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenjivost ostalih odredbi Uslova korišćenja.

5. Telekom Srbija ima pravo da u skladu sa promenom važećih propisa i svojom poslovnom politikom vrši izmene i dopune Uslova korišćenja o čemu je dužan da, na uobičajen način, obavesti Korisnika.

6. Uslovi korišćenja su sačinjeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

7. Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe važećih propisa koji regulišu materiju koja je predmet istih.

8. U slučaju spora koji proistekne iz ili u vezi sa Uslovima korišćenja, isti će biti rešavan pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija.

9. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objaviljavanja na internet sranici Telekoma Srbija.

Kupite telefonom

Kupite uređaj, odaberite tarifu/paket, obnovite ugovor. Pozovite 0800 100 150.

Poslovnice

Posetite naša prodajna mesta i saznajte sve što vas interesuje.

Česta pitanja

Proverite da li već postoji odgovor na vaše pitanje.

Pitajte nas

U cilju unapređenja komunikacije i vašeg korisničkog iskustva, pozivamo vas da nas kontaktirate.

Kontakt centar

Tu smo za vas 24 časa dnevno! Pozovite 0800 100 100.