Da li mogu da komentarišem deljene fajlove (slika)?

Nije moguće komentarisanje deljenih fajlova.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.