Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge iris GO Telekoma Srbija

https://iris.mts.rsPreduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, Takovska br. 2, PIB: 100002887, matični broj: 17162543 (u daljem tekstu: Telekom Srbija) ovom politikom privatnosti i opštim uslovima korišćenja usluge iris GO (u daljem tekstu: Politika privatnosti) utvrđuje uslove pod kojima se ostvaruje pravo pristupa, plaćanja, korišćenja i reklamacije u vezi usluge iris GO Telekoma Srbija.
Usluga iris GO Telekoma Srbija se koristi za kupovinu i gledanje multimedijalnih sadržaja (u daljem tekstu: Usluga).
Prihvatanjem Politike privatnosti, prilikom prijave za korišćenje Usluge, korisnik je saglasan sa sledećim:
I USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE
1. Korisnici za gledanje sadržaja imaju na raspolaganju iris GO portal, iris GO aplikaciju i iris SMART aplikaciju.
2. Telekom Srbija zadržava sva prava u vezi sa Uslugom, ne ograničavajući ih samo na prava korišćenja imena Usluge, bilo koja autorska i srodna prava, odnosno prava intelektualne svojine.
3. Korisniku se garantuje samo pravo korišćenja Usluge, koje podrazumeva korišćenje ograničene, neisključive, neprenosive, besplatne licence za preuzimanje i instaliranje aplikacije, kao i pristup Usluzi, i to samo i isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu u skladu sa Politikom privatnosti.
4. Korisnik nema pravo da ustupi, založi, proda, sublicencira ili na drugi način prenese prava korišćenja Usluge definisana tačkom 3. i garantovana Politikom privatnosti bilo kom trećem licu.
5. Bilo koja druga prava, izuzev prava korišćenja Usluge koja su eksplicitno data korisniku u skladu sa tačkom 3. Politikom privatnosti, pripadaju Telekomu Srbija.
6. Korisnik nema pravo da preduzme bilo kakvu aktivnost koja mu nije omogućena Politikom privatnosti, kao što je, ali ne ograničavajući se na:
• kopiranje, reprodukovanje, izmena aplikacije, ili na bilo koji drugi način kreiran derivativni rad iris GO ili reversni inženjering, raščlanjivanje, dekompilaciju i slično;
• izmena i/ili uklanjanje bilo koje identifikacije, autorskog prava, žiga ili vlasničkih oznaka Telekoma Srbija i/ili Usluge;
• izvoz i/ili re-izvoz Usluge, direktno ili indirektno, koji je u suprotnosti sa bilo kojim pozitivno pravnim propisom.
7. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje Usluge, ili za bilo koju upotrebu Usluge preko sopstvenog Moj mts naloga kada se Usluga koristi od strane privatnih korisnika, kao i iris GO nalog kada se Usluga koristi od strane poslovnih korisnika.
8. Pri korišćenju Usluge, izričito je zabranjeno sledeće:
• bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
• prenos malicioznog ili neovlašćenog softvera;
• imitacija ili lažno predstavljanje korisnika na bilo koja način;
• bilo koja aktivnost koja može ometati ili prekinuti rad Usluge;
• činjenje bilo koje slične radnje kao gore pomenute koja je zabranjena u skladu sa važećim propisima.
9. Korisnik može da pretražuje Uslugu i pristupa sadržaju bez registrovanja, ali bilo kakvu interakciju sa Uslugom može obaviti isključivo ukoliko se registruje.
10. Da bi privatni korisnik mogao da koristi Uslugu potrebno je da kreira svoj Moj mts nalog na portalu https://moj.mts.rs/. Poslovni korisnik kreira iris GO nalog podnošenjem Zahteva za korišćenje Usluge ovlašćenom Key Account Manager-u (u daljem tekstu: KAM) i tom prilikom popunjava posebno kreiranu specifikaciju. Prilikom podnošenja zahteva, poslovni korisnik navodi broj iris GO naloga za korišćenje Usluge i s tim u vezi se i vrši kreiranje broj traženih iris GO naloga..
11. Privatni korisnik može da koristi Uslugu samo sa Moj mts nalogom koji je kreirao. Navedeni Moj mts nalog ne može da bude prijavljen za korišćenje Usluge od strane drugog korisnika. Ukoliko korisnik pet puta uzastopno unese pogrešnu lozinku, korišćenje Usluge će biti blokirano na sat vremena.
Poslovni korisnik, Uslugu može da koristi putem kreiranog iris GO naloga. Za svaki kreiran iris GO nalog se kreira i lozinka u skladu sa korisnikovim zahtevom (korisnik popunjava željenu lozinku kroz specifikaciju). Promena lozinke od strane korisnika se vrši slanjem zahteva preko KAMa, putem mejla mojbiznis@telekom.rs i korisnicki.biznis@telekom.rs; pozivom na broj 0800-123-123; dolaskom korisnika u Biznis korner ili Biznis centar.
12. Korisnik je u obavezi da čuva tajnost lozinke i ne otkriva trećim licima ni na koji način. U suprotnom Telekom Srbija ne snosi odgovornost za posledice nastale otkrivanjem lozinke trećim licima.
13. Gledanje sadržaja je moguće samo ukoliko je prethodno uspešno izvršena kupovina istog.
14. Cene usluge, paketa i sadržaja su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene usluge su podložne promeni do momenta potvrde kupovine, tj. do realizovanog plaćanja kod privatnih korisnika Usluge, dok kod poslovnih korisnika Usluge cene su podložne promenama do momenta podnošenja zvaničnog Zahteva za realizaciju usluge.
15. Privatni korisnici kupuju pakete/sadržaje na portalu https://iris.mts.rs. Poslovni korisnici kupuju pakete/sadržaje preko KAMa, putem mejla mojbiznis@telekom.rs i korisnicki.biznis@telekom.rs; dolaskom korisnika u Biznis korner ili Biznis centar, ukoliko je dozvoljena kupovina dodatnih sadržaja za taj iris GO nalog.
16. Dodatni paketi/sadržaji koji su kupljeni putem zbirnog računa/prepaid-a traju dok korisnik ne zatraži deaktivaciju istih. Trajanje dodatnih paketa/sadržaja koji su kupljeni putem platnih kartica je mesec dana od dana aktivacije i u tom slučaju korisnici treba da iniciraju ponovnu kupovinu dodatnih paketa/sadržaja.
17. Privatni i Poslovni korisnici mogu izvršiti plaćanje kroz naredni mesečni račun za usluge Telekoma Srbija, sa pripejd računa korisnika ili platnim karticama.
18. Plaćanje preko mesečnog računa za usluge Telekoma Srbija mogu vršiti samo postojeći korisnici Telekoma Srbija i to postpejd korisnici mobilne telefonije, korisnici usluga fiksne telefonije, Internet usluga kojima se na ime pruženih usluga izdaju redovni mesečni računi.
19. Plaćanje sa mobilnog pripejd računa omogućeno je svim korisnicima mobilne mreže Telekoma Srbija, osim ukoliko Korisnik mobilnog broja nije zabranio ovakvu vrstu plaćanja ili ograničio broj usluga i uređaja za korišćenje usluga, koje se mogu na ovaj način platiti.
20. Privatni i Poslovni korisnici mogu izvršiti plaćanje platnim karticama - VISA, Maestro, MasterCard i DinaCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa privrednim društvom „AllSecure“ d.o.o. Beograd i OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Nakon što Korisnik unese podatke o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je plaćanje odobreno i ulazi u dalji proces realizacije. Iznos će biti rezervisan na Korisnikovoj kartici (računu) i neće biti raspoloživ za drugu namenu. Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa Korisnikovog računa tek kada je usluga isporučena i račun označen kao plaćen. Korisnik treba da izvrši proveru kod banke koja je karticu izdala da li kartica podržava plaćanje preko Interneta. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Telekomu Srbija. AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Telekom Srbija, kao korisnik AllSecure Payment Gateway-a je automatski uključen u 3D-Secure zaštitu, čime se Korisnicima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica Korisnika se ne čuvaju na sistemu Telekoma Srbija, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu Telekoma Srbija, tokom komunikacija između Telekoma Srbija i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica Korisnika biće izražen u lokalnoj valuti Korisnika kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Telekomu Srbija u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od navedene cene. Kada se podaci o kartici Korisnika, na njegov zahtev ili odlukom Telekoma Srbija tokenizuju, tj. pohranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje, ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani podaci o kartici se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Telekom Srbija ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti. Korisnik ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice.
21. Kupovina i gledanje sadržaja je omogućeno privatnim i poslovnim korisnicima Telekoma Srbije.
22. Gledanje sadržaja je moguće i na portalu i na aplikaciji, koji su realizovani u skladu sa odredbama GDPR-a.
23. Privatni korisnici sadržaj mogu gledati na 3 uređaja istovremeno. Ukoliko korisnik pokuša da gleda sadržaj na četvrtom uređaju, korisniku će biti ponuđena zamena uređaja. Korisnik sa prikazane liste prijavljenih uređaja bira uređaj koji će biti izlogovan kako bi zamena uređaja bila uspešno izvršena. Poslovni korisnici sadržaj mogu gledati na jednom (1) uređaju. Ukoliko poslovni korisnik pokuša da gleda sadržaj na drugom uređaju, korisniku će biti ponuđena zamena uređaja. Korisnik sa prikazane liste prijavljenih uređaja bira uređaj koji će biti izlogovan kako bi zamena uređaja bila uspešno izvršena.
24. Sadržaj se može gledati samo na teritoriji Republike Srbije. Sadržaj aplikacije je prikladan za sve uzraste.
25. Informacije o kupljenom sadržaju koje Telekom Srbija prikuplja od korisnika, biće prikupljene, čuvane, upotrebljene i deljene od strane Telekoma Srbija u skladu sa Politikom privatnosti i u svemu poštujući važeće propise, a u svrhe analitike ili za skladištenje korisničkih preferencija. Kontrolor podataka prikuplјenih ličnih podataka je Telekom Srbija a.d., Takovska br.2, Beograd, Srbija. Među vrstama ličnih podataka koje ova usluga prikuplјa, nalaze se kredencijali Moj mts naloga korisnika. Korisnik preuzima odgovornost za lične podatke trećih lica objavlјene ili podelјene putem ove aplikacije i izjavlјuje da ima pravo da ih saopštava ili emituje, čime se upravlјač podataka oslobađa svake odgovornosti.
26. Telekom Srbija će korisniku automatski obezbediti sve nove verzije, poboljšanja i unapređenja Usluge. Telekom Srbija u skladu sa svojom poslovnom politikom zadržava pravo da promeni, trajno ili privremeno, u potpunosti prestane da pruža Uslugu (ili bilo koji njen deo), uz prethodno obaveštavanje korisnika.
27. Ukoliko korisnik želi trajno da ukloni softversku aplikaciju za korišćenje Usluge neophodno je da izvrši brisanje/deinstalaciju iste sa mobilnog uređaja.
28. Aplikacija ne koristi kameru korisničkog uređaja, GPRS, ne pristupa imeniku niti galeriji na korisničkom uređaju.
29. Sve reklamacije, privatni korisnik može uputiti elektronskom poštom na adresu info@telekom.rs. Ukoliko se Korisnik opredeli za plaćanje usluga i uređaja za korišćenje usluga putem platnih kartica, postoji mogućnost da dođe do prekida Internet konekcije Korisnika. Ukoliko je zahtev za plaćanje registrovan od strane Telekoma Srbija, Korisnik dobija e-mail sa izveštajem o uplati, odnosno sa obaveštenjem da li je plaćanje obavljeno uspešno ili ne. Ukoliko Korisnik ne primi e-mail, to znači da Telekom Srbija nije registrovao njegov zahtev za plaćanje i da račun Korisnika u banci neće biti zadužen. Ukoliko je Korisnik izvršio plaćanje usluge putem platnih kartica i dobio potvrdu email-om da mu je račun u banci zadužen za iznos kupovine, a usluga mu ne bude isporučena u predviđenom roku, Korisnik navedenu reklamaciju s tim u vezi šalje elektronskom poštom na adresu info@telekom.rs. Potrebno je da uz reklamaciju bude dostavljen email u kojem je dat izveštaj o uplati, kao i izvod iz banke na kojem je naznačena ta transakcija. Po prijemu reklamacije, Telekom Srbija će u najkraćem mogućem roku obavestiti Korisnika o rešavanju njegovog zahteva. Ukoliko se prilikom rešavanja reklamacije zaključi da je neophodno izvršiti povraćaj novca Korisniku koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, bez obzira na razlog vraćanja, Telekom Srbija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Telekoma Srbija obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na sve reklamacije Korisnika koje se odnose na kupovinu, Telekom Srbija će odgovoriti u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o zaštiti potrošača.
Sve reklamacije, poslovni korisnik može uputiti ovlašćenom KAMu, putem kontakt centra 0800/123-123 ili putem mejla mojbiznis@telekom.rs i korisnicki.biznis@telekom.rs.
30. Korisnik je u obavezi da plaća mesečnu naknadu za iris GO paket, kao i naknade za aktivirane dodatne TV pakete i pojedinačne naslove u okviru iris GO aplikacije. Kod plaćanja sa pripejd računa ili platnim karticama plaćanje se vrši u procesu kupovine i tek nakon plaćanja je omogućeno korišćenje usluga.
Kod plaćanja kroz naredni mesečni račun korisnik je u obavezi da uredno i blagovremeno, u roku naznačenom na ispostavljenom računu izvrši plaćanje. Telekom Srbija ima pravo da na iznose koji nisu plaćeni u roku zaračuna zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava do dana uplate sredstava na račun Telekoma Srbija. U zavisnosti od zbirnog računa (fiksni i konvergentni ili mobilni) po kome se usluga iris GO fakturiše, ukoliko korisnik 91. dan od datuma prispeća obaveze za fiksne i konvergentne usluge, a za mobilne usluge 105. dan od datuma prispeća obaveze ne izvrši obavezu plaćanja, Telekom Srbija ima pravo da obustavi pružanje usluge iris GO.

II ZAŠTITA PODATAKA
31. Politikom privatnosti definiše se i način primanja, sakupljanja i korišćenja informacija do kojih Telekom Srbija dolazi u vezi sa Uslugom.
32. Korisničko ime korisnika će biti korišćeno u cilju registracije korisnika za korišćenje Usluge, ali neće biti javno objavljeno od strane samog sistema.
33. Ni u kom slučaju se prilikom korišćenja Usluge ne vrši otkrivanje bilo kog podatka ličnosti korisnika trećim licima, uključujući i ustupanje, prodaju, deljenje i slično, osim u granicama utvrđenim važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, o čemu je korisnik upoznat i sa čim se saglasio prihvatanjem Politike privatnosti.
34. Telekom Srbija (kontrolor podataka) će sa podacima o ličnosti korisnika, koji mu postanu dostupni prilikom korišćenja Usluge od strane korisnika, postupati u skladu sa važećim propisom koji reguliše oblast zaštite ličnih podataka. Telekom Srbija ima pravo da, u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima u skladu sa važećim propisima.
35. Telekom Srbija će nastojati da preduzima sve razumne mere u cilju zaštite podataka o ličnosti korisnika, koji mu postanu dostupni prilikom korišćenja Usluge od strane korisnika, od zloupotrebe, gubitka ili neautorizovanog pristupa. Obrada podataka vrši se pomoću računara i / ili IT alata, prateći organizacione procedure i načine koji su strogo povezani sa naznačenom svrhom.
36. Podaci se obrađuju u operativnim prostorijama kontrolora podataka i na bilo kojim drugim mestima gde se nalaze strane uklјučene u obradu.
37. Podaci se čuvaju tokom vremena potrebnog za pružanje usluge koju zahteva korisnik ili su navedeni u svrhe navedene u ovom dokumentu.

III ZAVRŠNE ODREDBE
38. Korisnik je izričito saglasan da u meri dozvoljenoj pozitivno pravnim propisima, Telekom Srbija nije odgovoran za:
• bilo koji gubitak ili štetu koje nastanu u vezi sa korišćenjem Usluge poput preuzimanja, instalacije ili upotrebe aplikacije za korišćenje Usluge,
• korišćenje Usluge od strane korisnika, uključujući bez ograničenja, gubitak ili odgovornost koja nastaje ili proizilazi iz ili u vezi sa: a) sukobom softvera, u vezi sa softverom Usluge; b) povredom prava trećih lica od strane korisnika; c) defektima ili virusima u softveru, kao i distribuciji defekata ili virusa kroz softver, a koji su posledica postupanja korisnika; d) upotrebom ili zloupotrebom uređaja korisnika ili softverskih aplikacija koje su na uređaju korisnika; ili f) nedostupnošću Usluge, na koju Telekom Srbija ne može da utiče.
39. Telekom Srbija se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste, uključujući krađu platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr., i u navedenim slučajevima Telekom Srbija neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava. Telekom Srbija nije odgovoran za postupanje banke izdavaoca platne kartice i bilo kakav vid štete koju Korisnik pretrpi u vezi sa uslugama te banke ili uslovima za korišćenje njenih usluga. Sva prava u vezi sa navedenim Korisnik ostvaruje prema banci izdavaocu platne kartice, u skladu sa ugovorom zaključenim između Korisnika i te banke. Telekom Srbija nije odgovoran za postupanje procesora platnih kartica VISA, EC/MC, Maestro, Dina i bilo kakvu štetu koju Korisnik pretrpi iz tog razloga, odnosno u vezi sa uslugama tog procesora. Telekom Srbija neće odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida Internet konekcije prilikom korišćenja iris GO usluge ili nedostupnosti procesora platnih kartica.
Za bilo kakve dodatne informacije, zahteve, sva pitanja i nedoumice u vezi sa korišćenjem Usluge, privatni korisnik se može obratiti kontakt centru Telekomu Srbija na broj 0800 100 100 ili slanjem elektronske pošte na adresu info@telekom.rs. Poslovni korisnici za bilo kakve dodatne informacije, zahteve, sva pitanja i nedoumice u vezi sa korišćenjem usluge se mogu obratiti putem kontakt centra Telekoma Srbija 0800/123-123, preko KAMa ili putem mejla mojbiznis@telekom.rs i korisnicki.biznis@telekom.rs.
40. U slučaju da se bilo koja odredba Politike privatnosti od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi Politike privatnosti će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenjivost ostalih odredbi Politike privatnosti.
41. Telekom Srbija zadržava pravo da, u skladu svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene ove Politike privatnosti, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu usluge iris GO.
42. Politika privatnosti je sačinjena i tumači se u skladu sa zakonima Republike Srbije.
43. U slučaju spora koji proistekne iz ili u vezi sa Politikom privatnosti, isti će biti rešavan pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija.
44. Politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja na Internet stranici Telekoma Srbija. Danom primene ove Politike privatnosti prestaje da se primenjuje prethodno objavljena Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge iris GO Telekoma Srbija.

Kupite telefonom

Kupite uređaj, odaberite tarifu/paket, obnovite ugovor. Pozovite 0800 100 150.

Poslovnice

Posetite naša prodajna mesta i saznajte sve što vas interesuje.

Česta pitanja

Proverite da li već postoji odgovor na vaše pitanje.

Pitajte nas

U cilju unapređenja komunikacije i vašeg korisničkog iskustva, pozivamo vas da nas kontaktirate.

Kontakt centar

Tu smo za vas 24 časa dnevno! Pozovite 0800 100 100.