Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE MTS SPORT TELEKOMA SRBIJA

Ovim Uslovima korišćenja usluge mts SPORT Telekoma Srbija (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) utvrđuju se odnosi Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Telekom Srbija) i korisnika – fizičkog lica (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa korišćenjem usluge mts SPORT iz ponude Telekoma Srbija (u daljem tekstu: Usluga).

Korisnik, prijavom za korišćenje Usluge, a u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja, potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korišćenja i prihvata njihovu primenu na njegove odnose sa Telekomom Srbija u vezi sa korišćenjem Usluge.

OPIS USLUGE
Usluga omogućava gledanje sportskih video sadržaja (prenosi utakmica i sl.) uživo (live stream), posredstvom online platforme Telekoma Srbija, a kojoj korisnik Usluge pristupa putem posebne mobilne aplikacije koja je dostupna samo za Android i iOS mobilne uređaje (u daljem tekstu: Aplikacija), i koju Korisnik instalira na svom mobilnom uređaju (telefon, tablet i sl.). Prilikom korišćenja Usluge Korisnik može imati i dodatne troškove prenosa podataka putem mobilne mreže, a u zavisnosti od tarifnog paketa i operatora mobilne telefonije čije usluge koristi.

PRIJAVA
Da bi korisnik koristio Uslugu, neophodno je da bude prijavljen za korišćenje iste.

Prijavljivanje za korišćenje Usluge vrši se putem Aplikacije, unošenjem parametara koje je Telekom Srbija dostavio Korisniku prilikom kreiranja njegovog korisničkog Moj mts naloga.

Ako Korisnik nema kreiran Moj mts nalog, odabirom opcije Kreiraj u okviru Aplikacije, ponudiće se mogućnost kreiranja korisničkog Moj mts naloga i to:
• naloga za korisnike koji koriste neku od usluga iz ponude Telekoma Srbija, ili
• naloga za korisnike koji ne koriste usluge Telekoma Srbija.

Kreiranje korisničkog Moj mts naloga se vrši preko portala www.mts.rs, i to pod uslovima utvrđenim Opštim uslovima za kreiranje i korišćenje naloga u okviru mts portala, čiju primenu Korisnik prihvata kreiranjem korisničkog Moj mts naloga.
Nakon odabira jedne od napred navedenih opcija kreiranja korisničkog Moj mts naloga, Korisnik će biti preusmeren na portal www.mts.rs i nastavlja registraciju korisničkog Moj mts naloga, po već definisanom toku.

Nakon procesa registracije korisničkog Moj mts naloga, Korisnik će biti preusmeren na Aplikaciju radi prijave za korišćenje Usluge.

OPŠTE ODREDBE
Telekom Srbija zadržava sva prava u vezi sa Uslugom, odnosno aplikacijom, ne ograničavajući ih samo na prava korišćenja imena Usluge, bilo koja autorska i srodna prava, odnosno prava intelektualne svojine.

Korisniku se garantuje samo pravo korišćenja Usluge i to samo i isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu u skladu sa Uslovima korišćenja. Korisnik nema pravo da ustupi, založi, proda, sublicencira ili na drugi način prenese prava korišćenja Usluge bilo kom trećem licu.

Bilo koja druga prava, izuzev prava korišćenja Usluge, odnosno aplikacije koja su eksplicitno data korisniku u skladu sa Uslovima korišćenja, pripadaju Telekomu Srbija.

OBAVEZE KORISNIKA PRILIKOM KORIŠĆENJA USLUGE

Pri korišćenju Usluge, izričito je zabranjeno sledeće:

• svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija, izmena sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za sopstvene potrebe, u skladu sa prethodnim stavom;
• bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
• preduzme bilo kakvu aktivnost koja mu nije omogućena Uslovima korišćenja, kao što je, ali ne ograničavajući se na:
• kopiranje, reprodukovanje, izmenu Usluge, odnosno Aplikacije ili na bilo koji drugi način kreiran derivativni rad Aplikacije ili reversni inženjering, raščlanjivanje, dekompilaciju i slično;
• izmenu i/ili uklanjanje bilo koje identifikacije, autorskog prava, žiga ili vlasničkih oznaka Telekoma Srbija i/ili trećih lica; • prenos malicioznog ili neovlašćenog softvera;
• bilo koja aktivnost koja može ometati ili prekinuti rad Usluge, odnosno Aplikacije;
• imitacija ili lažno predstavljanje korisnika na bilo koja način;
• činjenje bilo koje slične radnje kao gore pomenute koja je zabranjena u skladu sa važećim propisima.

Korisnik se obavezuje da Uslugu neće koristiti na način suprotan Uslovima korišćenja, ili na način koji bi mogao da ugrozi njeno ispravno funkcionisanje. Korisnik je saglasan da Telekom Srbija zadržava pravo da mu u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštavanja onemogući korišćenje Usluge ukoliko utvrdi da se Usluga koristi na način koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja ili se ista koristi na način koji bi mogao da ugrozi njenu pravu svrhu i ispravno funkcionisanje, kao i funkcionisanje mreže Telekoma Srbija. Telekom Srbija nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane usled ukidanja prava na korišćenja Usluge u skladu sa ovim stavom.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Korisnik je izričito saglasan da u meri dozvoljenoj pozitivno pravnim propisima, Telekom Srbija nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koje nastaju u vezi sa korišćenjem Usluge, kao ni preuzimanjem, instalacijom ili korišćenjem Aplikacije od strane Korisnika, uključujući bez ograničenja, gubitak ili odgovornost koja nastaje ili proizilazi iz ili u vezi sa:
• sukobom softvera, u vezi sa softverom Aplikacije;
• povredom prava trećih lica od strane Korisnika;
• defektima ili virusima u softveru ili sadržaju, kao i distribuciji defekata ili virusa kroz softver, a koji su posledica postupanja Korisnika;
• upotrebom ili zloupotrebom ličnog uređaja Korisnika ili softverskih aplikacija koje su na uređaju korisnika ili
• nedostupnošću Usluge, na koju Telekom Srbija ne može da utiče.

Pored navedenog u prethodnom stavu, Telekom Srbija ne snosi odgovornost za sadržaj koji se korisniku distribuiraju u okviru Usluge.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA
Telekom Srbija se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Usluge. Telekom Srbija obrađuje podatke o ličnosti Korisnika, isključivo u svrhu korišćenja Usluge.

Obrada podataka o ličnosti vrši se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Svrha obrade podataka o ličnosti je omogućavanje pristupa Aplikaciji, odnosno Usluzi. Podaci o ličnosti se obrađuju u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, sve dok Korisnik koristi Uslugu, a nakon odjave se isti automatski brišu.

Primalac podataka o ličnosti je firma Procescom.d.o.o sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115e, Beograd, Srbija, koja je angažovana od strane Telekom Srbija za pružanje Usluge i sa kojom Telekom Srbija ima zaključen odgovarajući ugovor o obradi podataka o ličnosti.

Telekom Srbija preduzima sve neophodne mere kako bi osigurao da se angažovana lica strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da primenjuju odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti.

Takođe, po podnetom zahtevu pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisima, podaci o ličnosti mogu biti otkriveni državnim organima po osnovu poštovanja pravnih obaveza Telekoma Srbija.

O svim informacijama o zaštiti privatnosti korisnika, kao i o načinu ostvarivanja prava po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti korisnici usluge mts SPORT se mogu upoznati uvidom u opštu Politiku o zaštiti privatnosti korisnika dostupnom na linku https://mts.rs/Binary/1354/Privatnost-korisnika-portala-i-aplikacija-Telekoma-Srbija.pdf

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sva pitanja, prigovore u vezi sa korišćenjem Usluge i sugestije na raspolaganju je mts Korisnički centar. Korisnički centar je na raspolaganju od 00-00h sedam dana u nedelji putem telefona: 0800 100 100. Pozivi ka Korisničkom centru su besplatni.

Vaša pitanja, prigovore u vezi sa korišćenjem Usluge i sugestije možete slati i putem email adrese: info@telekom.rs.

Telekom Srbija zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene Uslova korišćenja kao i da menja ponudu Usluge, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike.

Uslovi korišćenja su sačinjeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

U slučaju spora koji proistekne iz ili u vezi sa korišćenjem Usluge, kao i primenom Uslova korišćenja, isti će biti rešavan pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na internet stranici Telekoma Srbija www.mts.rs.

Kupite telefonom

Kupite uređaj, odaberite tarifu/paket, obnovite ugovor. Pozovite 0800 100 150.

Poslovnice

Posetite naša prodajna mesta i saznajte sve što vas interesuje.

Česta pitanja

Proverite da li već postoji odgovor na vaše pitanje.

Pitajte nas

U cilju unapređenja komunikacije i vašeg korisničkog iskustva, pozivamo vas da nas kontaktirate.

Kontakt centar

Tu smo za vas 24 časa dnevno! Pozovite 0800 100 100.