Obaveštenje akcionarima Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd

Obaveštavamo sve akcionare Društva, uključujući zaposlene i bivše zaposlene „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, kao i ostala zainteresovana lica da se, u vezi sa izdavanjem potvrda o vlasništvu nad akcijama „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, kao i drugim pitanjima u vezi sa pravima koja proističu iz predmetnih akcija, mogu obratiti, u skladu sa važećom zakonskom regulativom:

  • direktno Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti ( u daljem tekstu: CRHoV), kao nadležnom organu za vođenje vlasničkih računa finansijskih instrumenata i stanja na tim računima ili
  • nekom od članova CRHoV, kod koga imaju otvorene vlasničke račune.
    Plaćanje naknade za izdavanje potvrda vrši se u skladu sa Tarifnikom CRHoV, odnosno člana CRHoV