MTEL Global d.o.o. Beograd

Ugovor o sticanju udela „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u osnovnom kapitalu privrednog društva MTEL Global d.o.o. Beograd (pod tadašnjim poslovnim imenom GO4YU d.o.o. Beograd) zaključen je u avgustu 2015. godine i isto je u formi društva sa ograničenom odgovornošću registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije, pod matičnim brojem 21020958 i sa poreskim identifikacionim brojem (PIB) 108544816. Pretežna delatnost su bežične telekomunikacije.

Nakon zaklјučenja Ugovora o prenosu udela od 9.4.2019. godine na osnovu kojeg je izvršen prenos 3,96% udela sa manjinskog člana društva, kompanije Dimedia Group Limited, Hong Kong, na većinskog člana, „Telekom Srbija“ a.d. Beograd i zaklјučenja Ugovora o pristupanju novog člana i povećanju kapitala novim ulogom od 11.7.2019. godine, između „Telekom Srbija“ a.d. Beograd i novog člana društva - „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, uspostavlјena je nova vlasnička struktura društva, tako da sada „Telekom Srbija“ a.d. Beograd ima 59% udela a „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka ima 41% udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.

Promena poslovnog imena u MTEL Global d.o.o. Beograd registrovana je kod Agencije za privredne registre dana 3.9.2020. godine.

Povezana privredna društva MTEL Global d.o.o. Beograd su:

    • Mtel Austria GmbH Beč, Austrija sa 100% udela u vlasništvu, i njegova zavisna društva MTEL Schweiz GmbH, Cirih i MTEL Deutschland GmbH, Minhen (sa 100% udela Mtel Austria GmbH Beč, Austrija u vlasništvu);
    • TS:NET B.V. Amsterdam, Holandija sa 100% udela u vlasništvu;
    • Link2YU Network LLC California, USA, sa 100% udela u vlasništvu;
    • Link2YU Network GmbH Beč, Austrija sa 100% udela u vlasništvu i njegovo zavisno društvo MTEL Swiss SA Ženeva, (sa 36,76% udela Link2YU Network GmbH Beč, Austrija u vlasništvu).

https://mtel.global/