mts D.O.O.

Privredno društvo mts D.O.O. osnovano je oktobra 2015. godine, u skladu sa Briselskim sporazumom i Akcionim planom iz oblasti telekomunikacija, radi obavljanja telekomunikacione delatnosti na području Kosova i Metohije. Registrovano je za pružanje sledećih elektronskih komunikacionih usluga:

• Usluge javne fiksne mreže : govorna telefonska usluga, usluge sa dodatom vrednošću, usluga iznajmljenih linija, usluge prenosa podataka (pristup Internetu), usluga distribucije medijskih sadržaja,
• Usluge javne mobilne mreže: govorna telefonska usluga i usluga prenosa podataka.

Telekom Srbija a.d. Beograd je osnivač navedenog privrednog društva i jedini njegov član sa udelom 100%.

Upravljanje mts D.O.O. je organizovano kao jednodomno. Organi mts D.O.O. su Skupština i direktor.