mts D.O.O.

Privredno društvo mts D.O.O. osnovano je oktobra 2015. godine, u skladu sa Sporazumom o telekomunikacijama, koji je zaključen u Briselu 2013. godine i Akcionim planom iz oblasti telekomunikacija, dogovorenim 2015. godine, radi obavljanja telekomunikacione delatnosti na području Kosova i Metohije.

Telekom Srbija a.d. Beograd je osnivač navedenog privrednog društva i jedini njegov član sa udelom 100%.

Upravljanje mts D.O.O. je organizovano kao jednodomno. Organi mts D.O.O. su Skupština deoničara i direktor.

Primarna delatnost mts D.O.O. je delatnost žičane telekomunikacije, a sekundarna delatnost bežične telekomunikacije. Društvo je registrovano i za druge, prateće delatnosti.

U prvoj polovoni 2020. godine mts D.O.O. akvizira privredna društva - kablovske operatere Lika d.o.o. iz Zvečana i VGN Net d.o.o. iz Kosovske Mitrovice, a 2021. godine akvizira privredno društvo HERC INTERNATIONAL d.o.o. Štrpce, koja postaju njegova direktna povezana pravna lica, sa 100% učešća mts D.O.O. u njihovom osnovnom kapitalu i, takođe, pravna lica u kojima Telekoma Srbija a.d. Beograd ima indirektno učešće. Oba operatera su registrovana za delatnost kablovskih telekomunikacija i pružaju usluge na teritoriji Kosova i Metohije.

Privredno društvo Lika d.o.o. iz Zvečana je 2022. godie brisano iz nadležnog registra privrednih subjekata.

https://mtsdoo.com/