ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd

(privredno društvo je ranije poslovalo pod poslovnim imenom HD-WIN d.o.o. Beograd)

ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd je privredno društvo koje se bavi kablovskim telekomunikacijama preko TV kanala „Arena Sport“ i nosilac je prava za emitovanje sportskih kanala na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Osnovano je u martu 2009. godine pod poslovnim imenom Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd.

Dana 13. jula 2011. godine, Upravni odbor Telekom Srbija a.d. Beograd doneo je Odluku o pristupanju Društvu za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd, a 2. avgusta iste godine izvršena je dokapitalizacija ovog privrednog društva, kojom je stečeno vlasništvo nad 51% kapitala HD-WIN d.o.o. Beograd, kao i upravljačka prava.

Po osnovu ugovora o kupovini udela od 25. jula 2018. godine, zaključenog sa dotadašnjim članom - kompanijom EIBERMAN INVESTMENTS LIMITED Kipar, Telekom Srbija a.d. Beograd je stekao vlasništvo nad još 9% udela, tako da je od tada imao ukupno 60% u ukupnom osnovnom kapitalu HD-WIN d.o.o. Beograd.

Po osnovu ugovora o kupovini udela od 14.5.2019. godine, zaključenog sa dotadašnjim članom - gospodinom Goranom Đakovićem, Telekom Srbija a.d. Beograd je stekao vlasništvo nad još 40% udela, i od tada je imao ukupno 100% udela u ukupnom kapitalu HD-WIN d.o.o. Beograd.

Dana 9.3.2020. godine kod Agencije za privredne registre registrovana je promena poslovnog imena navedenog privrednog društva, tako da isto glasi ARENA CHANNELS GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (skraćeno poslovno ime: ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD).

ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd ima 100% udela u kapitalu privrednog društva HD-WIN ARENA SPORT Zagreb, koje ima dozvolu za emitovanje na teritoriji Hrvatske i 100% udela u kapitalu privrednog društva ARENA NEWS CHANNELS d.o.o. Beograd, koje je registrovano za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa, kao i 63,24% udela u kapitalu privrednog društva MTEL Swiss SA Ženeva, koje posluje u oblasti sportskih medija i marketinga.

https://www.tvarenasport.com/