Mtel a.d. Banja Luka

Osnovna delatnost je pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti fiksne i mobilne telefonije u domaćem i međunarodnom saobraćaju, Interneta, kao i multimedijalnih usluga.

Privredno društvo je registrovano i za pružanje ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući ostale fiksne telefonske usluge, prenos podataka, zakup linija, privatne vodove, usluge na celom mrežnom području, dodatne usluge u oblasti mobilne telefonije i dodatne usluge.

Telekomunikacije Republike Srpske a.d. ( Telekom Srpske a.d. Banja Luka i/ili Mtel a.d. Banja Luka), sa sedištem u Banja Luci, pravni je sledbenik JODP-a za telekomunikacije RS od novembra 2002. godine. Naime, u toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala povezanog pravnog lica je privatizovano. Rešenjem Osnovnog suda u Banja Luci od 12. decembra 2002. godine upisana je promena imena u Telekomunikacije RS a.d., Banja Luka i statusna promena prodajom dela državnog kapitala. Dana 18. juna 2007. godine, kupovinom 65% državnog kapitala, Telekom Srbija a.d. Beograd zvanično postaje većinski vlasnik povezanog pravnog lica Telekom Srpske a.d. Banja Luka.

Mtel a.d. Banja Luka je 1. februara 2010. godine potpisao Ugovor o kupovini 49% udela u privrednom društvu Mtel d.o.o., Podgorica i zaključno sa martom iste godine je po tom osnovu uplatilo celokupan ugovoreni iznos. Povezana privredna društva Mtel Banja Luka su i Mtel Austria Gmbh sa sedištem u Beču (sa 100% udela u vlasništvu), Logosoft d.o.o. Sarajevo (sa 100% udela u vlasništvu) i njegovo zavisno društvo Mts sistemi i integracije d.o.o. Beograd (sa 100% udela u vlasništvu).

Vlasnička struktura Mtel Banja Luka je sledeća:

• TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD - 65,005851%
• PREF AD BANJA LUKA - 8,921799%
• FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA - 5,029763%
• DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND - 3,299923%
• ostali akcionari – 17,7%

www.mtel.ba