Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Osnovna delatnost kompanije je pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti fiksne i mobilne telefonije u domaćem i međunarodnom saobraćaju, Interneta, kao i multimedijalnih usluga.

Registrovana je i za pružanje ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući ostale fiksne telefonske usluge, prenos podataka, zakup linija, privatne vodove, usluge na celom mrežnom području i dodatne usluge u oblasti mobilne telefonije.

Telekomunikacije Republike Srpske a.d. (Telekom Srpske a.d. Banja Luka i/ili Mtel a.d. Banja Luka), sa sedištem u Banja Luci, pravni je sledbenik Javnog osnovnog državnog preduzeća za telekomunikacije Republike Srpske od decembra 2002. godine. Naime, u toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala ovog povezanog pravnog lica je privatizovano. Rešenjem Osnovnog suda u Banja Luci od 12. decembra 2002. godine upisana je promena imena u Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka i statusna promena prodajom dela državnog kapitala. Dana 18. juna 2007. godine, kupovinom 65% državnog kapitala, Telekom Srbija a.d. Beograd zvanično postaje većinski vlasnik povezanog pravnog lica Telekom Srpske a.d. Banja Luka.

Mtel a.d. Banja Luka je 1. februara 2010. godine zaključio Ugovor o kupovini 49% udela u privrednom društvu Mtel d.o.o. Podgorica.

Povezana privredna društva Mtel a.d. Banja Luka, pored Mtel d.o.o. Podgorica, su i:

  • Logosoft d.o.o. Sarajevo (sa 100% udela u vlasništvu) i njegovo zavisno društvo Mts sistemi i integracije d.o.o. Beograd (sa 100% udela Logosoft d.o.o. Sarajevo u vlasništvu),
  • Blicnet d.o.o. Banja Luka (sa 100% udela u vlasništvu),
  • FINANC d.o.o. Banja Luka (sa 100% udela u vlasništva),
  • MTEL Global d.o.o. Beograd (sa 41% udela u vlasništvu).

Vlasnička struktura Mtel a.d. Banja Luka je sledeća:

  • TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD - 65,005851%
  • PREF AD BANJA LUKA - 8,921799%
  • FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA - 5,029763%
  • DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND - 3,299923%
  • ostali akcionari – 17,7%

https://mtel.ba/