Da li se i na koji način objavljuje poziv za sednicu Skupštine?

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme od trenutka uključivanja akcija Društva na isto, kao i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, u rokovima propisanim Statutom.