Ko ima pravo da učestvuje u radu Skupštine?

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine, prema članu 8.3 Statuta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ima akcionar koji poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva, odnosno punomoćnik koji predstavlja najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva odgovarajuće klase, dok akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.