Koji organ/institucija je nadležan za vođenje i evidentiranje akcija?

Akcije se vode u elektronskom obliku u bazi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV). U CRHoV postoji jedinstvena evidencija koja sadrži sve vlasnike na čijim se vlasničkim računima nalaze sve registrovane akcije u Republici Srbiji.