Šta je obična akcija?

Obična akcija je akcija koja imaocu, prema članu 251. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), daje sledeća prava:

  • pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
  • pravo na isplatu dividende,
  • pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
  • pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija,
  • druga prava u skladu sa Zakonom i statutom.