mts banka a.d. Beograd

mts banka a.d. Beograd (ranije Dunav banka a.d. Beograd) bavi se bankarskim poslovima – ostalim monetarnim posredovanjem.

Matično privredno društvo Telekom Srbija a.d. Beograd je, nakon sprovedenog postupka istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala tadašnje Dunav banke od strane Skupštine navedene banke, na osnovu Ugovora o upisu, zaključenog decembra 2014. godine sa kompanijama Dunav osiguranje i Dunav RE i nakon izvršene uplate u postupku povećanja osnovnog kapitala, steklo vlasništvo nad 57,89% akcija mts banke. Nakon toga, u skladu sa ugovornim uslovima, Društvo je steklo dodatne akcije, tako da u ovom trenutku procenat učešća u vlasništvu mts banke iznosi 82,45%. Na opisani način stvoreni su preduslovi za započinjanje pružanja usluga mobilnog bankarstva korisnicima telekomunikacionih usluga Telekom Srbija a.d. Beograd.

mtsbanka.rs