TS:NET B.V. Amsterdam

Osnovna delatnost je iznajmljivanje telekomunikacione opreme i obavljanje drugih pratećih delatnosti u cilju stvaranja uslova za izgradnju i eksploataciju međunarodne transportne mreže Matičnog privrednog društva.

Povezano pravno lice TS:NET B.V. sa sedištem u Amsterdamu, Holandija, u kome je Matično privredno društvo Telekom Srbija a.d. Beograd jedini akcionar, registrovano je 5. februara 2010. godine.

Pravno lice TS:NET B.V. je osnovano u formi zatvorenog akcionarskog društva sa ograničenom odgovornošću.